English | Dansk by Google Translate

Projektark-ikon

Brugervejledning til ProjectSheet for Excel -tilføjelse

Indhold

Tutorial videoer

Installer tilføjelsesprogrammet

Tilføj ark

Gantt-diagram i regneark

Opgavekolonner og fanen Rediger

Ressourcekolonner (kun i Pro )

Fanen Indstillinger

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Helpdesk


Tutorial videoer

Installer tilføjelsesmodul [1:57]

Hurtig rundvisning i gratis tilføjelsesmodul [2:56]

Hurtig rundtur i Pro -tilføjelsesprogrammet [3:51]


Installer tilføjelsesprogrammet

I Microsoft Excel kan du installere fra Add-ins-butikken, der kan findes i Indsæt-båndet. Indtast " projectsheet " i søgefeltet og Tilføj tilføjelsesprogrammet, som vist i Installer tilføjelsesvideoen .

Du kan også installere fra Microsoft AppSource .

Efter installationen får Home-båndet en ProjectSheet knap for at åbne opgaveruden.

Tilføj ark

Opgaveruden i ProjectSheet tilføjelsesprogrammet åbnes med knappen Open Taskpane på båndet Hjem. Det vises i højre side af regnearket.

Du kan Continue med den grundlæggende version eller Sign in for Pro ved hjælp af Single Sign On (SSO) med din Microsoft-konto. Så kan du starte en 10-dages prøveperiode ved at udfylde en registreringsformular. Under eller efter prøveperioden kan du købe en Pro licens.

skærmbillede med instruktioner til licens skærmbillede med ark, der skal tilføjes

Når den åbnes for første gang, tilføjer den grundlæggende version to arbejdsark: Project og Tasks , Pro versionen tilføjer fire arbejdsark: Project , Tasks , Resources og Holidays . Project viser en oversigt over projektet. I Holidays kan du indtaste datoer, hvor projektet ikke fungerer.

Opgaveruden vil blive erstattet med tre faner, en til Rediger , en til Indstillinger og en med oplysninger om tilføjelsesprogrammet. Du kan lukke opgaveruden og fortsætte med redigeringen.

skærmbillede med faner af tilføjelsesprogrammer

Gantt-diagram i regneark

Opgavearket er vist på skærmbilledet nedenfor og består i venstre side af en tabel med tidsplanen og på højre side af et genereret Gantt-diagram. Yderst til højre er tilføjelsesprogrammets opgaverude. Når der foretages redigeringer i regnearket eller opgaveruden, opdateres tidsplanen og Gantt-diagrammet i venteperioden, angivet med ventefarven øverst i opgaveruden.

skærmbillede af Excel med tilføjelse

Start- og slutdatoerne svarer til søjler i Gantt-diagrammet. WBS-koden angiver, hvordan opgaverne er struktureret med opsummerende opgaver.

Startdatoen for oversigtsopgaven er lig med den tidligste startdato for dens underopgave(r), slutdatoen for oversigtsopgaven er lig med den seneste slutdato for dens underopgave(r).

skærmbillede med Gantt-bjælker

Fremskridtsprocenten svarer til en dobbelt linje i en søjle.
Datoen for i dag er vist med en lodret stiplet blå linje i Gantt-diagrammet.
En opgave er blå, en oversigtsopgave er grå og en milepæl er orange.
Når den er til stede, vises baggrundsfarven for opgavebeskrivelsen som farven på bjælken. Hvis du ændrer farven, skal du klikke på knappen Opdater Gantt for at opdatere den.

Pro versionen viser et link mellem opgaver i Gantt-diagrammet med en pil og fremskridt med en solid bjælke inde i Gantt-bjælken.

skærmbillede med ProjectSheet Pro

Tidsskala

Gantt-diagrammet viser hele tidsplanen eller en del af den, afhængigt af den tidsskala, der er indstillet på fanen Indstillinger i opgaveruden. Du kan indstille startdatoen for tidsskalaen for at rulle gennem Gantt-diagrammet. Startdatoen kan indstilles med datovælgeren eller til i dag eller til den tidligste startdato, hvis de valgte opgaver. Du kan indstille tidsperioden for tidsskalaen for at se hele projektet i Gantt-diagrammet (kun i Pro ). Tidsperioden starter med 1 dag pr. celle og slutter med 3 år for hele tidsskalaen (18 dage pr. celle). Både startdato og tidsperiode indstilles automatisk med Autotilpas (kun i Pro ).

skærmbillede med automatisk tilpasning til Gantts tidsskala

Du kan indstille ugens startdag i Gantt, standard er mandag.

Opgavekolonner og fanen Rediger

WBS og Opgavebeskrivelse

I kolonnen Opgavebeskrivelse begynder du at indtaste tidsplanen. WBS-kolonnen beregnes og viser en kode, der angiver opgavernes Work Breakdown-struktur. Når den er til stede, vises baggrundsfarven for opgavebeskrivelsen som farven på Gantt-bjælken efter at have klikket på knappen Opdater Gantt . Sletning af opgavebeskrivelsesteksten vil fjerne hele opgaven.

skærmbillede med op/ned-knapper
Disse op/ned-knapper på fanen Rediger flytter til den forrige/næste opgaverække. Regnearksrækkeindekset er vist bag knapperne.

skærmbillede med WBS-knapper
Disse knapper på fanen Rediger mindsker/forøger indryknings-WBS-niveauet for den eller de valgte opgaverækker. WBS-koden vises bag knapperne.

WBS-hierarkiet er også vist i indrykningen af opgavebeskrivelsesteksten. Såkaldte opsummeringsopgaver er med fed tekst.

skærmbillede med dropdown i opgaveruden
Denne rullemenu på fanen Rediger har funktioner til at skjule/udvide valgte eller alle oversigtsopgaver.
Funktionen 'kollapsniveau' skjuler alle oversigtsopgaver med samme indrykningsniveau som den valgte oversigtsopgave.
Funktionen 'skjul 100% gennemført' skjuler alle (opsummerende) opgaver, der har 100% fremskridt.

Start- og slutdatoer

Kolonnen Start indeholder startdatoen for en opgave, kolonnen Afslut slutdatoen. Opsummeringsdatoerne og Gantt-diagrammet beregnes, når det er relevant. For basisversionen bliver en opgave en milepæl, hvis den kun har en slutdato.

skærmbillede med datovælger i opgaveruden
Datovælgeren på fanen Rediger placerer den valgte dato i den eller de valgte celler i regnearket.

Varighed (kun Pro )

Varigheden af en opgave er tiden mellem start- og slutdato. Når den ændres, genberegnes slutdatoen, mens startdatoen bevares. Når slutdatoen ændres, ændres varigheden, mens startdatoen bevares. En opgave bliver en milepæl, hvis den har en varighed på 0.

skærmbillede med spinnere i opgaveruden
Dage og timer i fanen Rediger indstiller varigheden i den eller de valgte celler i regnearket.

Forgængere (kun Pro )

Du kan indtaste en forgængeropgave ved at indtaste dens regnearksrækkenummer. Flere opgaver som forgænger er adskilt med et semikolon (;).

skærmbillede med forgængere spinnere
Du kan også linke opgaver ved at klikke med musen i regnearket og på fanen Rediger i opgaveruden. Klik først på en opgave i regnearket og derefter på 'fra' i opgaveruden. Denne opgave vil gå fra kursiv til fed i opgaveruden. Klik derefter på en opgave og på 'til'. Du kan gentage dette for flere 'til'-opgaver. Hvis du klikker på 'til' igen, fjernes linket. Du kan også gøre dette omvendt med 'til' og en eller flere 'fra'-opgaver. Efter at have linket kan du ændre type og forsinkelse/gennemløbstid i dage og timer.

Stand (kun Pro )

Kolonnen Betingelse viser yderligere betingelser for opgaver om, hvordan planlægningen skal planlægges. Rækkerne har en rullemenu med fire muligheder, når cellen er valgt:

Ingen tekst i cellen betyder ASAP.

Ressourcer (kun Pro )

Kolonnen Ressourcer viser de tildelte ressourcer fra arbejdsarket Ressourcer. Ressourcen svarer til navnet eller forkortelsen, hvis den findes. Standard tildelt mængde er 1, mellem firkantede parenteser [] kan en anden mængde indtastes. Flere tildelte ressourcer adskilles med et semikolon (;).

skærmbillede med ressourcer dropdown i opgaveruden
Ressourcerne i arbejdsarket Ressourcer findes også i en rullemenu i opgaveruden. Klik på en opgave, og vælg en ressource fra rullemenuen. Allerede tildelte ressourcer er med fed skrift. Standard tildelt mængde for en ny ressource er 1. Du kan indtaste en anden mængde for en allerede tildelt ressource med spinneren. En mængde på 0 vil fjerne ressourcen fra opgaven.

Arbejde (kun Pro )

Mængden af arbejdstimer pr. opgave eller oversigtsopgave.

Pris (kun Pro )

Samlede omkostninger pr. opgave eller oversigtsopgave for alle tildelte ressourcer. Omkostningsberegningen afhænger af ressourcesats og type . Når der ikke er tildelt ressourcer, kan du selv indtaste omkostninger.

Fremskridtsprocent

Fremskridtsprocenten for hver opgave. Oversigtsopgavefremskridt beregnes ud fra dens underopgaver. Indtastning af procentdelen for en eller flere celler på én gang kan gøres i opgaveruden:

skærmbillede med procentskyder i opgaveruden
Denne skyder placerer den valgte fremskridtsprocent i de(n) valgte celle(r) i regnearket.

Skift startdato

Denne funktion giver dig mulighed for at flytte start- og slutdatoerne for de(n) valgte række(r).

skærmbillede med datovælger til skiftstart
Datovælgeren vil vise den tidligste startdato i de valgte rækker.
Når du ændrer denne dato, ændres alle valgte start- og slutdatoer tilsvarende.

Ressourcekolonner (kun Pro )

Ressourcenavn

Indtastning af et navn vil tilføje ressourcen, fjernelse af navnet vil fjerne ressourcen. Ressourcerne i arbejdsarket Ressourcer findes også i en rullemenu i opgaveruden. En ressource kan tildeles en eller flere opgaver.

Forkortelse

For nemheds skyld erstatter forkortelsen ressourcenavnet i kolonnen Ressourcer i opgavearket.

Type

Typerne er i en rullemenu, når du vælger cellen:

Sats

Tarif pr. time for arbejds- og udstyrstyperessource og pris pr. enhed for materialetyperessource.

Tælle

Samlede timer for arbejds- og udstyrstyperessource og samlet mængde for materialetyperessource på tværs af alle opgaver.

Koste

Samlet pris pr. ressource på tværs af alle opgaver.

Fanen Indstillinger

Tidsskala

Tidsskalaen for Gantt-diagrammet er forklaret her .

Fremskridtsindikation

Statusindikationen kan indstilles uafhængigt af kolonnen Fremskridt og Gantt-diagrammet.
Farverne har følgende betydning:

Tilstand Farve
i dag før opgavens startdato ingen farve
i dag efter opgavestartdato og fremskridt efter tidsplan grøn
i dag efter opgavens startdato og fremskridt bagefter gul
i dag efter slutdato og fremskridt mindre end 100 % rød
fremskridt svarer til 100 % ingen farve

skærmbillede med Excel og indstillinger i opgaveruden

skærmbillede med fanen Indstillinger i opgaveruden

Indikation af kritisk sti (kun Pro )

Tilknyttede opgaver, der er på den kritiske vej, vil forårsage projektforsinkelse, når de er forsinkede. Ikke-kritiske opgaver har lidt tid, før de forårsager projektforsinkelse. Indstillinger for kritisk stisynlighed i Gantt-diagrammet:

Arbejdsuge (kun Pro )

Indstil arbejdsugen ved at vælge

De ikke-arbejdsdage (weekender) er grå kolonner i Gantt-diagrammer, der har en skala på 1 dag pr. kolonne.

Arbejde pr. opgave (kun Pro )

Du kan tildele arbejdstimerne for en opgave blandt ressourcerne eller pr. ressource.

Opgavens varighed og arbejdstid kan indstilles uafhængigt eller følge hinanden med den fastsatte arbejdstid pr. Indstillingen træder kun i kraft ved ændringer og på nye opgaver.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan udvider man tidsskalaen for Gantt-diagrammet?

Ændre ikke Gantt-diagrammet i selve regnearket. Skift startdato og tidsperiode (kun i Pro ) i diagrammet på fanen Indstillinger i opgaveruden. Ved at ændre startdatoen kan du rulle gennem Gantt-diagrammet.

Hvorfor er datoerne i Gantt-skalaen 4 år og 1 dag tidligere end datoerne i Start og Finish -cellerne?

Excel har to datosystemer, Windows bruger altid 1900-systemet, Mac bruger også 1904-systemet. ProjectSheet for Excel bruger 1900-systemet. Her kan du læse, hvordan du skifter fra 1904-datosystemet til 1900-datosystemet i Excel, afhængig af din Excel-version: Datosystemer i Excel .

Hvordan løser jeg "Add-in Error. Vi kunne ikke oprette forbindelse til 'Office Store' katalogserveren for denne tilføjelse"?

Hvis din virksomhed leverer Microsoft Office 365 til dig, kan du tjekke med administratoren, om ProjectSheet - Gantt-diagram kan tilføjes i Admin Center fra Office Store (Indstillinger > Integrerede apps).

Hvorfor er Gantt-bjælkerne nogle gange ikke tilpasset opgaverne i Pro versionen?

Dette kan ske, når regnearkets zoomniveau ikke er 100 %, som følge af et problem i Microsoft-framework. Som en løsning er der den basic Gantt indstilling nederst i opgaveruden til højre.

Hvad er minimumskravet for dette Excel-tilføjelsesprogram?

Microsoft AppSource- butikken angiver Excel 2019, den mindste krævede Excel-version er 1808 (2018, august) opdateringen. Du kan finde din version under Konto > Om Excel.

Kan jeg overføre min licens til en anden konto, når jeg forlader virksomheden?

Ikke din licens, men du kan overføre din resterende tid til en anden aktiv licens . Send en anmodning om overførsel til Helpdesk , hvor du nævner den anden aktive licenskonto. Den resterende tid tilføjes derefter licensens slutdato for den anden konto, og din egen licens opsiges.

Hvordan fjerner man tilføjelsen?

Find ProjectSheet -tilføjelsesprogrammet på båndet Indsæt under Office-tilføjelser på fanen MINE TILFØJELSES-INS . Klik på de tre prikker for menuen og vælg fjern . Hvis ProjectSheet ikke er der, kan du se på fanen ADMIN MANAGED og spørge administratoren.
Sørg for, at du fjerner tilføjelsesprogrammet fra alle de desktop Excel-apps, som du brugte på alle dine enheder og også fra Office online, for at forhindre en opgaverude med knappen Stol på dette tilføjelsesprogram, når du åbner regnearket igen.

Kontakt

Helpdesk