English | Svenska by Google Translate
Excel-ikonen

ProjectSheet for Excel - Projektplanering i kalkylblad

Projektblad ikon

Planera och spåra ditt projekt med WBS-uppdelning och Gantt-diagram

Planering och spårning hjälper projektgruppen att förbli fokuserad och motiverad. Med planering skapar du en överblick över alla mål och hur du uppnår dem. En Work Breakdown Structure (WBS) ger dig en total överblick med lagerdetaljer. Arbetsmängden beräknas och schemaläggs i tid. Ett Gantt-diagram gör schemat synligt som staplar. Framsteg anges i staplarna.

För flexibilitet kan du skapa WBS, schema och Gantt-diagram i ett kalkylblad, men detta kan vara tidskrävande och risk för fel, särskilt när du behöver uppdatera schemat. Med tillägget ProjectSheet skapar och underhåller du en WBS och schemalägger snabbare och mer exakt i Excel än för hand eller genom att använda en mall med cellformler. Tillägget hjälper till med data som du anger i kalkylbladet eller genom att använda funktionerna i aktivitetsfönstret till höger i kalkylbladet. Kalkylbladsfunktioner som filtrering kan fortfarande användas.

Till en början infogar det kostnadsfria tillägget ett kalkylblad med kolumner för uppgifterna, WBS-koden och tidsschemat. Gantt-diagrammet är integrerat i kalkylbladet per uppgiftsrad. Pro -versionen infogar också ett kalkylblad med resurser som kan tilldelas uppgifter. Eftersom varje företag och projekt är olika kan du infoga dina egna kolumner med data eller cellformler som refererar till tilläggets kolumner.

skärmdump med ProjectSheet Pro

Tillägget kan infogas i Excel online i en webbläsare och i Excel på en Windows- eller Mac-dator.

Excel online är tillgängligt somgratis Office.com med ett begränsat lagringsutrymme på 5 gigabyte.

Installera från Microsoft AppSource

AppSource-märke

LinkedIn:

Demovideor

Installera tillägget [1:57]

Snabb rundtur i gratis tillägg [2:56]

Snabbtur av Pro tillägget [3:51]

Arbetsfördelningsstruktur

Uppgifterna placeras i en hierarkisk WBS genom att dra in dem med hjälp av aktivitetsfönstret. De får en WBS-kod i enlighet med detta. Sammanfattningsuppgifter kan komprimeras/expanderas för bättre överblick. Sammanfattningsuppgifter i WBS får start- och slutdatum från sina underuppgifter.

Projektschema i Gantt-diagram

Datumen för att starta och avsluta en uppgift skrivs in i kalkylarket eller med en datumväljare i aktivitetsfönstret.

Tiden mellan start- och slutdatum visas som en stapel i Gantt-diagrammet. Startdatumet för Gantt-tidsskalan kan ändras för att rulla igenom projektet i detalj. I Pro -versionen kan tidsintervallet för Gantts tidsskalan ändras för att se hela projektet.

Framstegsspårning med färger

Under projektexekveringen anger du framsteg i procent för varje uppgift. Procentsatsen kan matas in i kalkylbladet men även med en skjutreglage i aktivitetsfönstret. 100 % slutförda uppgifter kan filtreras bort. Framsteg för sammanfattande uppgifter beräknas från deras underuppgifter. Valfria färger i schematabellen eller Gantt-diagrammet indikerar framsteg och fördröjning.

Pro med Critical path-metod, Resurstilldelning och Kostnadsberäkning

Pro versionen inkluderar schemaläggning av kritisk väg baserat på uppgiftens varaktighet och uppgiftsberoende, med hänsyn till arbetstider och lediga helgdagar.

Resurser förvaras i ett separat arbetsblad och kan tilldelas uppgifter. En resurs kan vara arbete eller material. Arbetsresurser kan använda arbetet per uppgift för att beräkna varaktigheten. Kostnader per uppgift och resurs beräknas utifrån resursgrad och arbetstimmar.

Efter inloggning med ditt Microsoft-konto och registrering i appen är Pro -licensen per konto tillgänglig för 24 €/år med PayPal utan prenumeration, så inga autogiro. Priset per domän inklusive alla konton är 120 €/år. Du kan prova tillägget med en gratis provperiod på 10 dagar utan några förpliktelser.

Användarhandbok med mer information